Oznámenie zamestnávateľa na žiadosť o poskytnutie súčinnosti

Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť.
Ktorému úradu poskytujete súčinosť
Spisová značka EX
Vyplňte číslo exekučného konania ku ktorému poskytujete súčinnosť v tvare uvedenom vyššie.
Vaša značka
Uveďte ak svoju odpoveď evidujete pod nejakou značkou. Táto značka bude uvedená v potvrdzujúcom emaile, ktorý Vám bude zaslaný.
Meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej tento formulár
Obchodné meno zamestnávateľa
Uveďte celé obchodné meno ako je zapísané v obchodnom registri a v prípade ak je zamestnávateľom fyzická osoba podnikateľ ako je zapísané v živnostenskom registri.
IČO zamestnávateľa
Telefonický kontakt na Vás/zamestnávateľa
Emailový kontakt na Vás/zamestnávateľa
Na túto emailovú adresu bude zaslaný potvrdzujú email, ktorý bude preukazovať splnenie súčinnosti. Email bude obsahovať aj odpoveď.
Meno a priezvisko povinného ku ktorému sa poskytuje súčinnosť
Je povinný v súčasnosti Vaším zamestnancom?
Uveďte prosím dohodnutú hrubú mzdu povinného
Ak zamestnanec poberá hodinovú mzdu, zvoľte príslušnú voľbu a napíšte dohodnutú hodinovú mzdu, ak zamestnanec má dohodnuté mzdu pevnou sumou napíšte túto sumu.
Uveďte prosím počet nahlásených vyživovaných osôb
Za vyživovanú osobu sa považuje najmä manžel/ka, deti ak sú povinným nahlásené.
Uveďte prosím výšku nezraziteľnej sumy, ktorú zohľadňujete pri vykonávaní zrážok
Uveďte prosím priemernú čistú mzdu povinného za posledné 3 mesiace
Ak nie je možné čistú mzdu uviesť za 3 mesiace, do kolónky uviesť čistú mzdu za obdobie, za ktoré sa dá. Ak mzda ešte nebola vyplatená uveďte "Nie je možné určiť".
Vložte prosím zoskenovaný výkaz čistej mzdy
alebo pretiahnite sem
Zoskenovaný dokument môžete vložiť len presunutím súboru do políčka alebo vyhľadaním súboru/ov vo Vašom počítači. Ak ešte nebola mzda vyplatená, zvoľte "Nie je možné vložiť". Ak nemáte k dispozícii skener, zvoľte "Nemám skener", v tomto prípade Vás možno bude kontaktovať zamestnanec exekútorského úradu pre doplňujúce informácie.
Uveďte prosím koľko príkazov na začatie exekúcie, prípadne dohôd o vykonávaní zrážok zo mzdy bolo doručených pred naším príkazom
Koľko príkazov na začatie Vám bolo doručených od iných exekútorov pred naším príkazom na začatie exekúcie.
Uveďte prosím približnú sumu v týchto skorších príkazoch na začatie.
Stačí približná suma. Ak je príkazov viac, je potrebné uviesť približný súčet týchto súm. Ak nebol doručený žiaden príkaz, vyplňte číslom 0.
Uveďte prosím, či má povinný vyplácané diéty (cestovné náhrady)
Uveďte prosím dohodnutú pracovnú pozíciu v pracovnej zmluve
Uveďte prosím dohodnuté miesto výkonu práce
Ak má dohodnuých viac miest výkonu práce uveďte všetky.
Vložte zoskenovanú pracovnú zmluvu
alebo pretiahnite sem
Zoskenovaný dokument môžete vložiť len presunutím súboru do políčka alebo vyhľadaním súboru/ov vo Vašom počítači.
Uveďte prosím číslo účtu povinného, na ktorý je vyplácaná mzda
Uveďte telefonický kontakt na povinného ak je Vám známy
Uveďte adresu povinného ak je Vám známa
Uveďte iného zamestnávateľa povinného ak je Vám známy
Uveďte prosím dátum vzniku pracovného pomeru
Dátum v pracovnej zmluve ako deň nástupu do zamestnania.
Uveďte prosím dátum skončenia pracovného pomeru
Dátum skončenia pracovného pomeru (uplynutie výpovednej doby, deň okamžitého skončenia pracovného pomeru).
Uveďte prosím telefonický kontakt na povinného ak je Vám známy
Uveďte prosím adresu povinného ak je Vám známa
Uveďte prosím nového zamestnávateľa na povinného ak je Vám známy
Uveďte prosím koľko príkazov na začatie exekúcie bolo doručených pred naším príkazom na začatie exekúcie
Koľko príkazov na začatie exekúcie Vám bolo doručených od iných exekútorov pred naším príkazom
Uveďte prosím približnú sumu uvedenú v týchto skorších príkazoch na začatie exekúcie
Stačí približná suma. Ak je príkazov viac, je potrebné uviesť približný súčet týchto súm. Ak nebol doručený žiaden príkaz, vyplňte číslom 0.
Uveďte prosím koľko mal u Vás povinný nahlásených vyživovaných osôb
Za vyživovanú osobu sa považuje manžel/ka, deti ak sú povinným nahlásené.
odosielam ...